Wat is een medezeggenschapsraad?

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR vertegenwoordigt personeelsleden, ouders en leerlingen en behartigt hun belangen. De MR praat, denkt en beslist mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school, en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan gaan over bijvoorbeeld schooltijden, vakanties, lesmethodes, ouderbijdrage, onderwijskundig beleid, begroting, personeelsformatie, huisvesting, veiligheid of schoolplan. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit over schoolse zaken voorleggen aan de MR. Daarnaast heeft de MR ook het recht om het bestuur ongevraagd advies te geven. De MR heeft in bovengenoemde zaken instemmingsrecht en adviesrecht.

 

Wie zijn wij?

De MR bestaat uit een even aantal leden, gelijk verdeeld over de teamleden (personeelsgeleding) en ouders (oudergeleding).

De MR zet zich in voor de belangen van alle betrokkenen, zowel ouders als personeel.

Als u iets (in het belang van de uitvoering van school) wilt aankaarten, kunt u uw onderwerp schriftelijk indienen bij de MR. Dit kunt u doen door een mail te sturen met uw onderwerp naar: mr@bs-wereldwijs.nl, via de link op de website, of door een brief te schrijven t.a.v. de MR die u in de ideeënbus in de gang op onze school kunt doen. De MR zal uw onderwerp als aandachtspunt opnemen in de eerst volgende vergadering.

Voor vragen en /of opmerkingen kunt u formulier invullen.

Lid worden

Voelt u zich aangesproken tot het meepraten en meedenken over het beleid op basisschool Wereldwijs? Stel je als kandidaat voor de Medenzeggenschapsraad. Iedere ouder/verzorger op basisschool Wereldwijs kan zich kandidaat stellen. Stuur uw motivatieformulier op naar –mr@bs-wereldwijs.nl