OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid

Basisschool Wereldwijs gaat een samenwerking aan met CPS voor het programma ouderbetrokkenheid 3.0. Dit programma gaat over de samenwerking tussen ouders en scholen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling. Hierbij maken beide partijen afspraken en zoeken ze naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.

ONZE WAARDEN

In het kader van LekkerFit hebben wij een schooldiëtiste op school. Zij geeft advies met betrekking tot gezonde voeding aan leerlingen die daar behoefte aan hebben

Op onze school hebben wij een oefentherapeute die, indien nodig, zorg kan verlenen op het gebied van het aanleren van gezond beweeggedrag aan leerlingen.

Op school hebben wij een logopedist die logopedische zorg kan verlenen aan onze leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Op onze school hebben wij een Remedial Teaching specialist die leerlingen helpt om hun school of leerachterstand weg te werken.

De contactpersoon ondersteunt de mentoren bij het contact met ouders. Tevens organiseert zij themabijeenkomsten in samenwerking met schoolmaatschappelijk werk. Ouders kunnen hierbij zelf thema’s inbrengen.

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

OUDERS

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een goede samenwerking met ouders leidt tot betere resultaten van de kinderen, zowel in leerprestaties als in gedrag en werkhouding.

We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders. Zo wordt op dat moment ook de zogeheten samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders ondertekend. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen en plichten opgenomen.

Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten voor onze ouders: themaochtenden, koffieochtenden, voorlichtingen en ouderavonden maar ook sportactiviteiten om ouderbetrokkenheid op onze school te vergroten. Door een goede samenwerking en door wederzijdse betrokkenheid kunnen zowel ouders als wij betere ontwikkelingskansen voor onze kinderen creëren.

De oudercontactmedewerker stimuleert het contact tussen ouders en school. Zij organiseert inloopochtenden en themabijeenkomsten over bijvoorbeeld omgaan met ongewenst gedrag, positief opvoeden en de thema’s van de voorschool en de onderbouw.

Ook kan ze u informeren over de activiteiten die u thuis kunt doen met uw kind, in het verlengde van het thema waar ze in de klas mee bezig zijn.

Net als iedere school kent ook onze school een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders/verzorgers en personeel alle belangrijke zaken met betrekking tot school bespreken. Belangrijke onderwerpen voor een MR zijn o.a. de onderwijskwaliteit, schoolfinanciën en het schoolplan. De MR kan daarnaast elk relevant onderwerp bespreken met de schoolleiding.

Afhankelijk van het onderwerp, kan de MR een adviserende of instemmende rol hebben. Bovendien draagt de MR actief zelf onderwerpen aan en treedt zij op als gesprekspartner voor de schoolleiding.

Wie meer wil weten, kan één van de MR-leden aanspreken of een mail sturen naar mr@bs-wereldwijs.nl

Kinderen zijn natuurlijk op school om te leren, maar minstens zo belangrijk is een fijne schooltijd. De ouderraad (OR) is er om daaraan bij te dragen. De ouderraad bestaat uit ouders van onze school en onze oudercontactmedewerker. De leden van de ouderraad ondersteunen o.a. bij het verzorgen van de schoolreis, de sportdag, het Kerst- en Sinterklaasfeest.

Ook zijn er klassenouders voor elke klas. Deze ouders bieden ondersteuning aan de leerkracht met bijvoorbeeld: excursies, de schoolreis, sinterklaas/kerst en zijn ze het aanspreekpunt voor de andere ouders in de klas. Ook hebben zij de taak om ouders te motiveren in de klas voor de deelname aan ouderbijeenkomsten.

Huisbezoeken, verricht door leerkrachten, verbeteren het contact met ouders. Een goed contact tussen school en ouders/verzorgers vinden we erg belangrijk. Daarom brengen de leerkrachten van alle groepen een huisbezoek aan de ouders/leerlingen van hun groep. Op huisbezoek gaan is namelijk een uitstekend middel om het contact met ouders te versterken en daarmee de drempel voor ouders te verlagen. Op deze manier kunnen de leerkrachten een informeel gesprek houden met de ouders. Dit kan voor meer vertrouwen tussen de ouders en de school zorgen. We kunnen een betere communicatie opbouwen en elkaars verwachtingen duidelijker naar elkaar overbrengen.

Bovendien kunnen er extra huisbezoeken gepland worden als daarvoor een bijzondere reden is. Over het algemeen duurt een huisbezoek ongeveer een half uur.