Ouderbetrokkenheid thuis heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Basisschool Wereldwijs vindt daarom dat ouders de belangrijke opdracht hebben bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind. Zij hebben als mededocenten een onderwijskundigeopdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school. De school organiseert daarvoor bijeenkomsten om ouders voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke context, zodat ouders deze rol (nog) beter op zich kunnen nemen. Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders. Door de ouders en school wordt na wederzijds akkoord de samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders ondertekend. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen en plichten opgenomen. Deze samenwerkingsovereenkomst komt tijdens de schoolperiode van de leerling op onze school in ieder geval ter sprake bij het huisbezoek en bij de klassenavonden voor ouders.

Om ouderparticipatie te stimuleren worden diverse ouderbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast kunnen ouders op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, projecten, et cetera. Tevens zal er zo snel mogelijk op onze school een medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) gevormd worden.

De school is verantwoordelijk voor het onderwijskundige aspect en tracht dit te verwezenlijken in een goed pedagogisch klimaat. Wij verwachten van ouders dat zij contact met ons zoeken wanneer er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden.

Communicatie
Vanuit Basisschool Wereldwijs worden ouders regelmatig op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen de school via maandelijkse nieuwsbrieven en de schoolkrant die tweemaal per jaar verschijnt. Wanneer het individuele leerlingen betreft, wordt persoonlijk contact opgenomen met de ouders. Daarnaast verwacht Basisschool Wereldwijs van ouders dat zij contact met de school zoeken als er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden.